Praktijkvoorwaarden kinderdiëtistenpraktijk

Praktijkvoorwaarden De Kindereetcoach 

Algemene voorwaarden
1.    In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Diëtist: De professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en
volgens de wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg bevoegd is de titel diëtist te voeren. De diëtist is ingeschreven in het
Kwaliteitsregister voor Paramedici.
Cliënt: Natuurlijk persoon of diens wettelijke vertegenwoordiger die de diëtist consulteert.
Dieet: Voeding op medische indicatie.
Dieetadvisering: Advisering omtrent een dieet.
Voedingsadvies: Advies omtrent gezonde voeding zonder dat sprake is van een
medische indicatie
Consult: Mondeling dan wel schriftelijk, bevestigde afspraak waarin het dieet en/of voedingsadvies wordt verstrekt.
2.    De diëtist is vrij toegankelijk (zonder verwijsbrief). Echter, om voor vergoeding van de consulten in aanmerking te komen kán de zorgverzekeraar om een verwijzing van een arts vragen (zie de polisvoorwaarden uw zorgverzekeraar).
3.    De diëtist houdt de arts op de hoogte van het verloop van de behandeling, tenzij de cliënt daar bezwaar tegen heeft.

Afspraken
Voor het maken van afspraken kunt u van maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 18:00 bellen op telefoonnummer 06-33106028 of mailen naar: guusje@dekindereetcoach.nl  (m.u.v. schoolvakanties; gedurende vakanties is de praktijk beperkt bereikbaar of gesloten).

Verhindering
1.    Wanneer u een afspraak heeft gemaakt maar u bent onverhoopt verhinderd, dan dient u de afspraak minimaal 24 uur van tevoren telefonisch of per e-mail af te zeggen (weekenden en feestdagen niet meegerekend).
2.    Wanneer de afspraak niet of niet tijdig af is gezegd, kan de voor u gereserveerde tijd wel in rekening worden gebracht. Voor ziekte of bijzondere omstandigheden kan hierin een uitzondering worden gemaakt. Deze kosten kunnen niet bij de zorgverzekeraar worden teruggevraagd. U ontvangt zelf een factuur voor dit consult. 
3.    Indien u meerdere keren niet bij een afgesproken consult met de diëtist komt zonder afmelding, kan de diëtist de dieetbehandeling afsluiten. 

Behandeltijd en declaratie
1.    Dieetadvisering is opgenomen in de basisverzekering voor 3 behandeluren per kalenderjaar. Voor cliënten onder de 18 jaar wordt geen aanspraak gemaakt op het eigen risico. Voor cliënten boven de 18 jaar zal de dieetbehandeling ten koste gaan van het wettelijk vastgestelde eigen risico. De zorgverzekeraar verhaalt dit eigen risico op de cliënt.
2.    Zorgverzekeraars bieden eventueel extra behandeluren aan in de aanvullende verzekering. Raadpleeg uw polis of vraag na bij uw zorgverzekeraar of u een extra vergoeding voor dieetadvisering krijgt.
3.    Het consult dat door de diëtist in rekening wordt gebracht, bestaat uit directe en indirecte tijd. Directe tijd is de tijd die de cliënt in de spreekkamer van de diëtist heeft doorgebracht. Indirecte tijd is de tijd die de diëtist heeft besteed aan patiëntgebonden werkzaamheden, waarbij de cliënt niet aanwezig is. Denk hierbij aan registratie van gegevens, uitwerken van dieetbehandelplan en informeren van de verwijzer. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.
4.    De diëtist declareert in de meeste gevallen de kosten rechtstreeks bij de zorgverzekeraar. Wanneer dit niet mogelijk is, of wanneer de maximale vergoeding vanuit de zorgverzekering reeds zijn gebruikt, ontvangt de cliënt een factuur en dient deze zelf te betalen (zie tarieven). 

Betalingsvoorwaarden
1.    De door de diëtist aan een cliënt of diens wettelijke vertegenwoordiger gedeclareerde of gefactureerde bedragen voor honoraria, kosten en andere vergoedingen voortvloeiend uit de consultatie, dienen binnen 14 dagen na de datum vermeld op de factuur te worden voldaan.
2.    Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de datum vermeld op de declaratie heeft voldaan, is de cliënt in verzuim, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist.
3.   De diëtist is bij wanbetaling gerechtigd tot incasso van de vordering over te gaan of derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen ten laste van de cliënt. In het algemeen zal eerst een herinnering worden gestuurd. Bij een 2e betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een 3e betalingsherinnering met € 10,00. 
5.    Tenzij het tegendeel wordt bewezen, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend.

Tarieven
Intakegesprek (60 minuten contacttijd + opstellen dieetadvies) € 90,-
Vervolgconsult (30 minuten) € 35,-
Weegconsult (15 minuten) € 17,50,-
Telefonisch- of e-mailconsult € 17,50,-
Toeslag voor huisbezoek € 17,50,-
Vervolgconsult Lekker Pûh!!! € 37,50 

Deze tarieven gelden voor niet-gecontracteerde zorg, dat wil zeggen:
– u wenst algemeen voedingsadvies (indien niet vergoed door uw zorgverzekeraar);
– u wenst dieetadvies zonder verwijsbrief (indien niet vergoed door uw zorg verzekeraar);
– u wenst meer begeleiding dan uw zorgverzekeraar vergoedt.

Aansprakelijkheid
Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat gegarandeerd is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiend uit, of in verband met de opvolging van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de diëtist.

Klachten
Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komt u er samen al uit wanneer u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent, of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om hier een aparte afspraak voor te maken, zodat uw diëtist voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.
Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn, Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort. 

Privacy
De privacy van de cliënt zal door de diëtist worden gerespecteerd. Alles wat de cliënt met de diëtist bespreekt zal vertrouwelijk worden behandeld. Alleen met de nadrukkelijke toestemming van de cliënt mag aan diens partner, familie of vrienden informatie worden doorgegeven. Meer informatie zie onze privacyverklaring www.dekindereetcoach.nl/privacyverklaring

Een exemplaar van de algemene en betalingsvoorwaarden is kosteloos verkrijgbaar bij uw diëtist.